Xem Nhiều 6/2024 # Kẻ mất đi của cải là kẻ mất ít, kẻ mất đi tình yêu là kẻ mất nhiều, kẻ mất đi niềm tin và tình bạn là kẻ mất tất cả # Top 0 Yêu Thích

Kẻ mất đi của cải là kẻ mất ít, kẻ mất đi tình yêu là kẻ mất nhiều, kẻ mất đi niềm tin và tình bạn là kẻ mất tất cả

Kẻ mất đi của cải là kẻ mất ít, kẻ mất đi tình yêu là kẻ mất nhiều, kẻ mất đi niềm tin và tình bạn là kẻ mất tất cả