Phổ Biến 5/2024 # Chúng ta bảo tình yêu là sự sống nhưng tình yêu không có hy vọng và niềm tin là cái chết đau đớn. – Love, we say, is life but love without hope and faith is agonizing death. # Top 6 Yêu Thích

Chúng ta bảo tình yêu là sự sống nhưng tình yêu không có hy vọng và niềm tin là cái chết đau đớn. – Love, we say, is life but love without hope and faith is agonizing death.

Chúng ta bảo tình yêu là sự sống nhưng tình yêu không có hy vọng và niềm tin là cái chết đau đớn. – Love, we say, is life but love without hope and faith is agonizing death.