Phổ Biến 6/2024 # Bất cứ khi nào bạn thấy mình đứng về phía đám đông, đã đến lúc để dừng bước và tự ngẫm lại mình. – Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect. # Top 7 Yêu Thích

Bất cứ khi nào bạn thấy mình đứng về phía đám đông, đã đến lúc để dừng bước và tự ngẫm lại mình. – Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect.

Bất cứ khi nào bạn thấy mình đứng về phía đám đông, đã đến lúc để dừng bước và tự ngẫm lại mình. – Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect.