Thịnh Hành 5/2024 # Tình yêu là chiến thắng của trí tưởng tượng đối với sự thông minh. – Love is the triumph of imagination over intelligence. # Top 9 Yêu Thích

Tình yêu là chiến thắng của trí tưởng tượng đối với sự thông minh. – Love is the triumph of imagination over intelligence.

Tình yêu là chiến thắng của trí tưởng tượng đối với sự thông minh. – Love is the triumph of imagination over intelligence.