Đề Xuất 5/2024 # Tình yêu là sự bận rộn của những kẻ nhàn rỗi, nhưng cũng là sự nhàn rỗi của những kẻ bận rộn. – Love is the business of the idle, but the idleness of the busy. # Top 3 Yêu Thích

Tình yêu là sự bận rộn của những kẻ nhàn rỗi, nhưng cũng là sự nhàn rỗi của những kẻ bận rộn. – Love is the business of the idle, but the idleness of the busy.

Tình yêu là sự bận rộn của những kẻ nhàn rỗi, nhưng cũng là sự nhàn rỗi của những kẻ bận rộn. – Love is the business of the idle, but the idleness of the busy.