Phổ Biến 6/2024 # Niềm an ủi với những người bất hạnh là có kẻ cùng khổ như mình. – It is a consolation to the wretched to have companions in misery. # Top 6 Yêu Thích

Niềm an ủi với những người bất hạnh là có kẻ cùng khổ như mình. – It is a consolation to the wretched to have companions in misery.

Niềm an ủi với những người bất hạnh là có kẻ cùng khổ như mình. – It is a consolation to the wretched to have companions in misery.