Thịnh Hành 5/2024 # Mỗi người đều có tội với tất cả những điều tốt mình không làm. – Every man is guilty of all the good he did not do. # Top 9 Yêu Thích

Mỗi người đều có tội với tất cả những điều tốt mình không làm. – Every man is guilty of all the good he did not do.

Mỗi người đều có tội với tất cả những điều tốt mình không làm. – Every man is guilty of all the good he did not do.