Đề Xuất 6/2024 # Thay đổi những điều có thể thay đổi và chấp nhận những điều mình không thể thay đổi, đó cũng là một loại tri thức. # Top 3 Yêu Thích

Thay đổi những điều có thể thay đổi và chấp nhận những điều mình không thể thay đổi, đó cũng là một loại tri thức.

Thay đổi những điều có thể thay đổi và chấp nhận những điều mình không thể thay đổi, đó cũng là một loại tri thức.