Thịnh Hành 6/2024 # Như một quy luật chung, tự do của bất kỳ dân tộc nào cũng có thể được đo bằng lượng tiếng cười. – As a general rule, the freedom of any people can be judged by the volume of their laughter. # Top 8 Yêu Thích

Như một quy luật chung, tự do của bất kỳ dân tộc nào cũng có thể được đo bằng lượng tiếng cười. – As a general rule, the freedom of any people can be judged by the volume of their laughter.

Như một quy luật chung, tự do của bất kỳ dân tộc nào cũng có thể được đo bằng lượng tiếng cười. – As a general rule, the freedom of any people can be judged by the volume of their laughter.