Đề Xuất 7/2024 # Tất cả mọi điều trên thế giới này đều được hy vọng làm nên. – Everything that is done in the world is done by hope. # Top 3 Yêu Thích

Tất cả mọi điều trên thế giới này đều được hy vọng làm nên. – Everything that is done in the world is done by hope.

Tất cả mọi điều trên thế giới này đều được hy vọng làm nên. – Everything that is done in the world is done by hope.