Phổ Biến 5/2024 # Con người luôn luôn trở thành mồi cho sự thật của mình. Một khi đã thừa nhận chúng, anh ta không thể thoát khỏi chúng. – Man is always prey to his truths. Once he has admitted them, he cannot free himself from them. # Top 6 Yêu Thích

Con người luôn luôn trở thành mồi cho sự thật của mình. Một khi đã thừa nhận chúng, anh ta không thể thoát khỏi chúng. – Man is always prey to his truths. Once he has admitted them, he cannot free himself from them.

Con người luôn luôn trở thành mồi cho sự thật của mình. Một khi đã thừa nhận chúng, anh ta không thể thoát khỏi chúng. – Man is always prey to his truths. Once he has admitted them, he cannot free himself from them.