Xem Nhiều 5/2024 # Nghĩa vụ của lòng ái quốc đối với bất cứ ai là nói dối vì đất nước của mình. – It is the patriotic duty of every man to lie for his country. # Top 0 Yêu Thích

Nghĩa vụ của lòng ái quốc đối với bất cứ ai là nói dối vì đất nước của mình. – It is the patriotic duty of every man to lie for his country.

Nghĩa vụ của lòng ái quốc đối với bất cứ ai là nói dối vì đất nước của mình. – It is the patriotic duty of every man to lie for his country.