Xu Hướng 7/2024 # Con người không biết phải làm gì với cuộc đời này, nhưng lại muốn một cuộc đời khác kéo dài mãi mãi. – The average man does not know what to do with this life, yet wants another one which will last forever. # Top 4 Yêu Thích

Con người không biết phải làm gì với cuộc đời này, nhưng lại muốn một cuộc đời khác kéo dài mãi mãi. – The average man does not know what to do with this life, yet wants another one which will last forever.

Con người không biết phải làm gì với cuộc đời này, nhưng lại muốn một cuộc đời khác kéo dài mãi mãi. – The average man does not know what to do with this life, yet wants another one which will last forever.