Thịnh Hành 5/2024 # Hận thù và bạo lực không thể chỉ ở trong một phần của thế giới mà không gây ảnh hưởng lên phần còn lại. – Hate and force cannot be in just a part of the world without having an effect on the rest of it. # Top 9 Yêu Thích

Hận thù và bạo lực không thể chỉ ở trong một phần của thế giới mà không gây ảnh hưởng lên phần còn lại. – Hate and force cannot be in just a part of the world without having an effect on the rest of it.

Hận thù và bạo lực không thể chỉ ở trong một phần của thế giới mà không gây ảnh hưởng lên phần còn lại. – Hate and force cannot be in just a part of the world without having an effect on the rest of it.