Thịnh Hành 7/2024 # Chính chúng ta rèn nên những xiềng xích chúng ta khoác trong đời. – We forge the chains we wear in life. # Top 8 Yêu Thích

Chính chúng ta rèn nên những xiềng xích chúng ta khoác trong đời. – We forge the chains we wear in life.

Chính chúng ta rèn nên những xiềng xích chúng ta khoác trong đời. – We forge the chains we wear in life.