Đề Xuất 6/2024 # Hãy viết cái mất vào bụi, cái được vào cẩm thạch. – Write your injuries in dust, your benefits in marble. # Top 2 Yêu Thích

Hãy viết cái mất vào bụi, cái được vào cẩm thạch. – Write your injuries in dust, your benefits in marble.

Hãy viết cái mất vào bụi, cái được vào cẩm thạch. – Write your injuries in dust, your benefits in marble.